I. Definicje

MegiTeam – MegiTeam Magdalena Zarych ul. Misiołka 5/1 31-525 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2461/2009.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usługi rejestracji domen internetowych przez MegiTeam.
Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleciła MegiTeam rejestrację domeny internetowej.
Abonent – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej na rzecz której MegiTeam dokonuje rejestracji domeny internetowej.
Domena internetowa – ciąg znaków dostępnych do rejestracji składający się z unikalnej nazwy i rozszerzenia oferowanego przez rejestratora
Rejestrator domen internetowych – podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen z określonym rozszerzeniem, zarządzający plikiem strefy dla tych domen.
NASK  – podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen .pl
Rejestracja domeny – umieszczenie nazwy domeny wraz z nazwami serwerów DNS na których domena jest utrzymywana w pliku strefy dla danego rozszerzenia
Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z MegiTeam w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Okres abonamentowy – określony w ofercie okres rozliczeniowy za który Klient dokonał opłaty abonamentowej.
Opłata abonamentowa – pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym cennikiem usług opłata roczna z tytułu rejestracji domeny internetowej dla Klienta.
Cennik usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących opłatach abonamentowych stosowanych przez MegiTeam.

II. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki obu stron umowy.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy pomiędzy Klientem a MegiTeam.
 3. Zachowania naruszające postanowienia Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

III. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych kontaktowych i danych bilingowych swoich oraz Abonenta a także do aktualizowania tych danych.
 2. Do danych Klienta wymaganych w trakcie rejestracji w systemie MegiTeam należą:
  • imię i nazwisko
  • PESEL, jeżeli Klient jest konsumentem
  • pełna nazwa firmy oraz NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 3.  Do danych Abonenta wymaganych w trakcie rejestracji domeny należą:
  • imię i nazwisko
  • pełna nazwa firmy oraz NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby
  • adres e-mail
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów i Abonentów w celu realizacji umowy z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).
 5. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz o przysługującym mu prawie do wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych.
 6. Zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych MegiTeam ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta następującym podmiotom:
  • Kancelaria Rachunkowa
   Liliana Rawicz Raciborska
   ul. Władysława Łokietka 5/117
   30-010 Kraków
   NIP: 683-178-94-01
   REGON: 120744035

IV. Rejestracja domeny polskiej

 1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy MegiTeam a instytutem badawczym Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).
 2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na stronie internetowej NASK pod adresem https://www.dns.pl/regulamin.html
 3. Abonent udziela MegiTeam pełnomocnictwa do reprezentowania go przed NASKiem.
 4. Abonent wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych NASKowi.
 5. Abonent nie będący osobą fizyczną wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w ogólnoświatowej bazie abonentów Whois. Umieszczenie w Whois danych abonenta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne. MegiTeam nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w Whois.
 6. Abonent ma prawo odwołania powyższych zgód przez przeniesienie domeny do innego podmiotu lub rozwiązania umowy o rejestrację domeny.
 7. Zamówienie rejestracji domeny .pl odbywa się przez fomularz na stronie WWW MegiTeam.
 8. Po złożeniu zamówienia MegiTeam dokona rezerwacji domeny na okres 14 dni i wystawi fakturę proforma. Po otrzymaniu od Klienta w ciągu 14 dni od zamówienia wpłaty, MegiTeam dokona rejestracji domeny. W przypadku braku wpłaty, po 14 dniach domena zostanie usunięta z kolejki domen do rejestracji.

 V. Przedłużenie rejestracji domeny

 1. Na 30 dni przez terminem wygaśnięcia okresu rejestracji domeny MegiTeam wystawi i wyśle Klientowi fakturę proforma na przedłużenie okresu rejestracji na adres e-mail podany jako kontaktowy w danych Klienta w systemie MegiTeam.
 2. Po odnotowaniu wpłaty w terminie płatności podanym na fakturze, MegiTeam dokona rejestracji domeny na kolejny okres. Datą płatności jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MegiTeam.
 3. Brak wpłaty za kolejny okres rejestracji domeny do ostatniego dnia opłaconego okresu będzie skutkował zablokowaniem domeny przez NASK i rozwiązaniem umowy o rejestrację domeny pomiędzy Klientem a MegiTeam.

 VI. Przeniesienie obsługi domeny do innego podmiotu

 1. Przeniesienie obsługi domeny do innego podmiotu od MegiTeam jest bezpłatne.
 2. MegiTeam wyda kod authinfo potrzebny do przeniesienie domeny, na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku. W celu potwierdzania danych Abonenta MegiTeam może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym.
 3. Kod authinfo zostanie przesłany na e-mail Abonenta.
 4. Przeniesienie domeny może nastąpić po 5 dniach od rejestracji domeny, na 6 dni przez wygaśnięciem i po 4 dniach od poprzedniego przeniesienia domeny.

VII. Płatności

 1. Opłata abonamentowa ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w momencie zamawiania lub przedłużania usługi. Cennik dostępny jest na stronie www MegiTeam.
 2. Kwota abonamentowa jest niepodzielna – nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia okresu abonamentowego.
 3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany ceny usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego.
 4. Opłaty abonamentowe wnoszone są przelewem na wskazany przez MegiTeam rachunek bankowy lub za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl. W przypadku przelewu Klient zobowiązany jest jednoznacznie wskazać w tytule przelewu, za jaką usługę wnoszona jest opłata.
 5. Faktura VAT wystawiana jest w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty na dane Klienta podane w panelu administracyjnym.
 6. Zwroty wpłat będą dokonywane na rachunek bankowy Klienta w Polsce.

VIII. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A, która prowadzi System Platnosci.pl, przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Usługodawca w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  • w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
  • w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny podany na stronie WWW MegiTeam.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta oraz inne dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji wraz z powodem jej wniesienia oraz podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
 3. W terminie 14 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego MegiTeam rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi wskazując rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2013 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych umów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 3. MegiTeam zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. MegiTeam poinformuje Klienta o zmianach pocztą elektroniczną na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Klient będący konsumentem ma prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nowej wersji Regulaminu na zasadach określonych w art. XII. W przypadku wniesienia sprzeciwu, MegiTeam ma prawo do:
  • potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  • odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.