I. Definicje

Usługodawca – MegiTeam Magdalena Zarych ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2461/2009.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług hostingowych przez MegiTeam.

Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która złożyła zamówienie na świadczenie usługi.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa – usługa hostingowa (hosting współdzielony, VPS, poczta e-mail) zgodna ze specyfikacją zamieszczoną na stronie www Usługodawcy.

Transfer – ustalony przez Usługodawcę i określony w ofercie maksymalny limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi.

Cennik usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących opłatach abonamentowych stosowanych przez Usługodawcę.

Opłata godzinowa – opłata zgodna z cennikiem, pobierana z konta prepaid z góry za każdą godzinę korzystania z Usługi.

Konto prepaid – konto rozliczeniowe przypisane do Klienta zasilane w formie prepaid z którego pobierana jest opłata godzinowa.

Chmura – zorganizowany system teleinformatyczny składający się w szczególności ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz łączy telekomunikacyjnych służący świadczeniu usługi „VPS w chmurze” przez Usługodawcę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki obu stron umowy.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 3. Zachowania naruszające postanowienia Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

 

III. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z usługi wymaga posiadania komputera połączonego z Internetem, wyposażonego w program obsługujący protokół SSH (np. PuTTY), przeglądarkę internetową (np. Firefox), program pocztowy (np. Thunderbird).

 

IV. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych kontaktowych i danych bilingowych oraz do aktualizowania tych danych.
 2. Do danych wymaganych w trakcie rejestracji należą:
  • imię i nazwisko
  • PESEL, jeżeli Klient jest konsumentem
  • pełna nazwa firmy oraz NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy z zachowaniem zasad określowych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).
 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz o przysługującym mu prawie do wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych.
 5. Zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych Usługodawca ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta następującym podmiotom:
  • Kancelaria Rachunkowa
   Liliana Rawicz Raciborska
   ul. Władysława Łokietka 5/117
   30-010 Kraków
   NIP: 683-178-94-01
   REGON: 120744035
 6. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta nie stanowią przetwarzania danych osobowych a zawarta umowa nie stanowi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych.
 3. Zabrania się rozsyłania mailingów do osób, które nie wyraziły chęci otrzymywania wiadomości, w szczególności zapytań o możliwość przesłania oferty i mailingów reklamowych do firm.
 4. Zabrania się umieszczania na serwerze treści o charakterze pornograficznym oraz naruszających prawa autorskie.
 5. W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych na serwerze danych Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do tych danych. O blokadzie Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną.
 6. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych lub działalności niezgodnej z prawem Usługodawca ma prawo przekazać dane osobowe Klienta organom ścigania.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym udostępnia usługę.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za oprogramowanie instalowane na koncie oraz zobowiązany jest do regularnych (przynajmniej dwa do roku) aktualizacji zainstalowanego oprogramowania (w szczególności oprogramowania dostępnego jako Open Source)

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną nienależytym wykonaniem usługi, chyba że nienależyte wykonanie usługi wynika z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw w działaniu usług związanych z konserwacją systemu.
 3. Usługodawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie przewidzianym w ofercie. W przypadku, gdy przerwy w działaniu usługi łącznie przekroczą maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Usługodawca zobowiązuje się do zasilenia konta prepaid kwotą odpowiadającą 5h działania usługi za każdą 1h niedostępności.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  a) przerw w świadczeniu usługi spowodowanych działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec
  b) nieprawidłowego użytkowania usługi
  c) działania siły wyższej
  d) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych kontaktowych lub bilingowych
  e) naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Wysokość roszczenia ograniczona jest do wysokości wpłat wniesionych przez Klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w punkcie 1, 4a, 5 i 6 nie mają zastosowania wobec Klientów będących konsumentami.

 

VII. Rejestracja, zamówienie usługi, płatności.

 1. Rejestracja Klienta odbywa się przez formularz umieszczony na stronie www Usługodawcy.
 2. Po rejestracji Klient samodzielnie dodaje i usuwa usługi, zmienia parametry usług.
 3. Uruchomienie usługi możliwe jest przy stanie konta prepaid pozwalającym na minimum godzinę działania usługi.
 4. Kwota minimalnego zasilanie konta prepaid określona jest w cenniku.
 5. Opłata za działanie usług pobierana jest każdorazowo z góry i wynika z cennika dostępnego na stronie Usługodawcy.
 6. Jeżeli stan konta prepaid spadnie poniżej kwoty pozwalającej na kolejną godzinę działania usług, usługi Klienta zostaną zatrzymane. Ponowne uruchomienie usług będzie możliwe po zasileniu konta prepaid.
 7. Dla zatrzymanych usług z konta prepaid będzie pobierana opłata za udostępnioną powierzchnię dysku zgodna z cennikiem. W momencie jak stan konta prepaid spadnie do zera usługi klienta zostaną usunięte z serwerów wraz ze wszystkimi danymi jakie były na nich utrzymywane. Po tej operacji nie będzie możliwe przywrócenie działania usług.

VIII. Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.

 2. W przypadku rozwiązania umowy Usługodawca zwróci Klientowi niewykorzystaną kwotę ze środków wpłaconych na konto prepaid. Kwoty bonusowych doładowań oraz rekompensaty za czas niedostępności nie podlegają wypłacie.

IX. Faktury VAT

 1. Klient wyraża zgodę na przysyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane na adres e-mail podany jako kontakt w sprawie płatności lub – przy braku adresu do płatności – na ogólny adres e-mail. Faktury VAT będą dostępne również w panelu administracyjnym do pobrania.
 2. Faktury VAT będą udostępniane w formacie PDF. Do odczytu faktur potrzebny będzie program obsługujący ten format.
 3. Odwołanie zgody na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej może nastąpić mailowo na adres biuro@megiteam.pl.
 4. Za wysłanie faktury w formie papierowej każdorazowo będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem na stronie Usługodawcy.

X. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A, która prowadzi System Platnosci.pl, przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Usługodawca w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  • w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
  • w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przeslana na adres korespondencyjny podany na stronie WWW Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta oraz inne dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji wraz z powodem jej wniesienia oraz podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
 3. W terminie 14 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi wskazując rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2013 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych umów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje Klienta o zmianach pocztą elektroniczną na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Klient będący konsumentem ma prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nowej wersji Regulaminu na zasadach określonych w art. XII. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Usługodawca ma prawo do:
  • potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  • odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.